Przejdź do treści
ADL

Kto musi założyć oddział a jakie spółki mogą działać bez oddziału / Firma LTD w Anglii?Bez oddziału mogą działać wszelkie biznesy nie wymagające fizycznej obecności na terenie Polski. Między innymi są to firmy wykonujące usługi niematerialne (doradztwo marketing, konsulting), sklepy internetowe.

Wszystkie inne firmy mogą działać jako polski oddział spółki brytyjskiej. 

Rejestracja spółki Limited w Wielkiej Brytanii umożliwia jej właścicielom otwarcie w Polsce jej oddziału, będącego wyodrębnionym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem gospodarczym.

Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UEDlaczego warto założyć oddział spółki brytyjskiej a nie rejestrować nową spółkę w Polsce. / Firma LTD w Anglii?

 1. Niskie koszty przy tworzeniu oddziału w porównaniu do kosztów rejestracji nowej spółki (brak obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego tj. minimum 5,000 PLN przy spółce z o.o. lub 100,000 PLN przy spółce akcyjnej).
 2. Podstawową cechą oddziału jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce co zwalnia z obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa polskich spółek handlowych.
 3. Z drugiej strony taki podmiot ma wszystkie przywileje by działać na równi z polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnymi - może aplikować o rejestrację jako płatnik VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenia i licencje, etc.
 4. Brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego, czyli statutu spółki oraz związanych z tym kosztami notarialnymi, jak również nie ma obowiązku zgromadzenia kapitału zakładowego.
 5. Filia może dysponować majątkiem macierzystej spółki angielskiej, daje to możliwość transferu kosztów miedzy podmiotami.
 6. Oddział odprowadza podatek dochodowy od podmiotów gospodarczych w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce, obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.
 7. Możliwość wykorzystania angielskiej formy organizacyjnej w polskim podmiocie gospodarczym.
 8. Prestiżowy wizerunek istnienia grupy i wkładu kapitału zagranicznego.
 9. Istnienie oddziału i przedstawicielstwa zależy od istnienia zagranicznego przedsiębiorcy. Jeżeli dojdzie do jego likwidacji, należy przeprowadzić, na podstawie przepisów prawa polskiego likwidację oddziału bądź przedstawicielstwa. O fakcie tym należy powiadomić ministra gospodarki.
 10. Do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.Procedura otwarcia oddziału w Polsce. /Firma LTD w Anglii

Wymogi prawne

Przedsiębiorcy zagraniczni (na zasadzie wzajemności pomiędzy państwami, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe nie określają inaczej) mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Funkcjonowanie oddziałów i przedstawicielstw handlowych jest uregulowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095). Zgodnie z jej art. 13 osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Procedury administracyjne

Przedsiębiorca zagraniczny, tworzący oddział, może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w zakresie dotychczasowego przedmiotu działalności. Istotnym elementem, przy rozpoczęciu działalności oddziału, jest ustanowienie osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.
Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osoby fizycznej niezbędny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Niezbędne są także: uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) , gdyż podlega on opodatkowaniu w Polsce, oraz REGON.
W przypadku rejestru przedsiębiorców, wymagane jest wypełnienie formularzy:
 • KRS-W10 wniosek rejestracji, do którego należy załączyć urzędowe formularze konieczne do zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy. :
 • KRS-WKz danymi osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (także osób wchodzących w skład organu nadzoru, jeśli taki jest przewidziany).
 • KRS-WMopisujący przedmiot działalności oddziału.
Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca jest zobowiązany do:
 • Podania imienia i nazwiska oraz adresu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (na formularzu KRS-WJ).
 • Dołączenia poświadczonego przez notariusza wzoru podpisu osoby upoważnionej.
 • W przypadku działalności prowadzonej na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu niezbędne jest złożenie odpisów tych dokumentów do aktów rejestrowych oddziału, wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Gdy prowadzona jest działalność na podstawie wpisu do rejestru wówczas należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru, wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Przedsiębiorca zagraniczny do oznaczenia oddziału jest zobowiązany używać swojej nazwy oryginalnej wraz z przetłumaczona na język polski nazwą formy prawnej oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce". Przedsiębiorca prowadzi również dla oddziału oddzielną księgowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Za zobowiązania oddziału odpowiada bez ograniczeń przedsiębiorca zagraniczny całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że oddział będzie posiadał wyodrębnione środki finansowe przeznaczone na swoją działalność.

Przedsiębiorca może założyć kilka oddziałów na terenie Polski.

Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości, zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału na przykład gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.

Dodatkowo, aby utworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce należy także przedstawić sądowi rejestrowemu zaświadczenie właściwego polskiego przedstawicielstwa za granicą stwierdzające, że w myśl zasady wzajemności polscy przedsiębiorcy są dopuszczeni do działalności w państwie, na którego terytorium ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba zagraniczna, na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w tym państwie. Zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli między Rzeczpospolitą Polską a tym państwem obowiązuje umowa zawierająca zasadę wzajemności (art. 86 PrDzGospU).

Co do podatkow spolki:

zysk spolki jest opodatkowany 21%.(nalezy tu zaznaczyc ze kazdy z dyrektorow, pracownikow moze odliczyc sobie swoja personalna kwote wolna od podatku 6500) Zysk ten jest wyplacany jako dywidenda. Jesli odbiorca dywidendy jest rezydentem podatkowym w UK nie placi podatku od dywidendy (pierwsze 37400)

Jesli jest rezydentem podatkowym w polsce placi podatek od dywidendy w Polsce.

Jesli wyplaca sobie wyplate w UK, kwota ta nie jest juz opodatkowana w Polsce. Ta kwote chroni wlasnie umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania.

Oszczednosci widzze w kwocie wolnej od podatku fakcie ze podatek placi sie dopiero po 20 miesiacach od rejestracji spolki rezydenci podatkowi w UK nie placa podatku od dywidendy umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania chroni przed podatkiem z kwoty wolnej od podatku w UK


Rejestracja Spółki Limited w Wielkiej Brytanii oraz oddziału w Polsce – opcja „C”

Dwie Fazy rejestracji

 1. Rejestracja spółki Limited w UK
 2. Rejestracja oddziału w Polsce

Rejestracji spółki LTD w UK można dokonać :

 • Internetowo (preferowana), z naszą pomocą – opcja IBB

Do rejestracji spółki niezbędne są następujące dane:

 • Dane personalne dyrektorów i udziałowców: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, kolor oczu, nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia
 • Nazwa spółki - nasza strona www.rejestracjaspolek-online.com automatycznie sprawdza dostępność nazwy
 • Adres rejestrowy spółki (może być udostępniony przez nasze biuro)
 • Ilość udziałów w spółce
Rejestracja spółki: 190 PLN Cena zawiera:
 • Rejestrację spółki
 • Certyfikat inkorporacyjny, memorandum oraz artykuły założycielskie spółki (przesłane na emaila)
 • Rejestrację spółki jako pracodawcy
Dodatkowe dokumenty konieczne do otwarcia oddziału:
 •  Apostille*: £150.00
 •  Tłumaczenie umowy wspólników: £50.00
 •  Uchwala udziałowców o otwarciu oddziału w Polsce: £10.00
*certyfikowane potwierdzenie założenie spółki , 
niezbędne przy zakładaniu konta bankowego lub oddziału w Polsce

Oplata rejestrowa w KRS: PLN 650.00

Na życzenie klienta możemy skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do otwarcia oddziału: PLN 500.00 Koszt obsługi księgowej (spółka + oddział):

 • 675 PLN miesięcznie (koszt zawiera obsługę wynagrodzeń jednej osoby zatrudnionej w spółce. Koszt obsługi wynagrodzeń każdej dodatkowej osoby to 430 PLN)
Jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową obsługę księgową oddziałów w Polsce. Koszt takiej obsługi w większości przypadków jest równy cenie obecnie płaconej ze obsługę księgową.
Wzory dokumentów niezbędnych do otwarcia oddziału w KRS 
będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych